ganeti

Index - V

validAllocPoliciesGaneti.Constants
validIallocatorDirectionsGaneti.Constants
validIallocatorModesGaneti.Constants
validIpVersionsGaneti.Constants
ValidOpCodeGaneti.JQueue
validSerialSpeedsGaneti.Constants
validSsHvparamsKeysGaneti.Constants
validStorageFieldsGaneti.Constants
validStorageOperationsGaneti.Constants
validTagTypesGaneti.Constants
valueAutoGaneti.Constants
valueDefaultGaneti.Constants
valueFalseGaneti.Constants
valueGenerateGaneti.Constants
valueNoneGaneti.Constants
valueTrueGaneti.Constants
vClusterEtcHostsGaneti.Constants
vClusterHostnameEnvnameGaneti.Constants
vClusterRootdirEnvnameGaneti.Constants
vClusterVirtPathPrefixGaneti.Constants
vClusterVpathWhitelistGaneti.Constants
vcpusGaneti.HTools.Instance, Test.Ganeti.HTools.Instance
verifyDaemonUserGaneti.Runtime
verifyMacGaneti.Hash
VerifyNPlusOneMemGaneti.Types
verifyNplusoneMemGaneti.Constants
VerifyOptionalChecksGaneti.Types
verifyOptionalChecksGaneti.Constants
verifyOptionalChecksToRawGaneti.Types
VerifySGaneti.Storage.Drbd.Types
VerifyTGaneti.Storage.Drbd.Types
verRequestedGaneti.Common
version 
1 (Function)Ganeti.Version
2 (Function)Ganeti.Storage.Drbd.Types
versionedsharedir 
1 (Function)AutoConf
2 (Function)Ganeti.Constants
versionFullAutoConf
VersionInfo 
1 (Type/Class)Ganeti.Storage.Drbd.Types
2 (Data Constructor)Ganeti.Storage.Drbd.Types
versionInfo 
1 (Function)Ganeti.Storage.Drbd.Types
2 (Function)Ganeti.Common
versionMajor 
1 (Function)AutoConf
2 (Function)Ganeti.Constants
versionMinor 
1 (Function)AutoConf
2 (Function)Ganeti.Constants
versionRevision 
1 (Function)AutoConf
2 (Function)Ganeti.Constants
versionSuffixAutoConf
VertColorMapGaneti.HTools.Graph
verticesByDegreeAscGaneti.HTools.Graph
verticesByDegreeDescGaneti.HTools.Graph
vfDevGaneti.Constants
vfInstanceGaneti.Constants
vfNameGaneti.Constants
vfNodeGaneti.Constants
vfPhysGaneti.Constants
vfSizeGaneti.Constants
vfVgGaneti.Constants
vncBasePortGaneti.Constants
vncDefaultBindAddressGaneti.Constants
VTypeGaneti.Types
VTypeBoolGaneti.Types
vtypeBoolGaneti.Constants
vTypeFromRawGaneti.Types
VTypeIntGaneti.Types
vtypeIntGaneti.Constants
VTypeMaybeStringGaneti.Types
vtypeMaybeStringGaneti.Constants
VTypeSizeGaneti.Types
vtypeSizeGaneti.Constants
VTypeStringGaneti.Types
vtypeStringGaneti.Constants
vTypeToRawGaneti.Types