ganeti

Index - G

GanetiConfdGaneti.Runtime
GanetiDaemonGaneti.Runtime
GanetiExceptionGaneti.Errors
GanetiGroupGaneti.Runtime
GanetiKvmdGaneti.Runtime
GanetiLockRequestGaneti.WConfd.Language
GanetiLocksGaneti.Locking.Locks
GanetiLockWaitingGaneti.Locking.Locks
GanetiLuxidGaneti.Runtime
GanetiMasterdGaneti.Runtime
GanetiMetadGaneti.Runtime
GanetiMondGaneti.Runtime
GanetiNodedGaneti.Runtime
GanetiRapiGaneti.Runtime
GanetiWConfdGaneti.Runtime
GdxGaneti.HTools.Types
GeGaneti.Query.Filter
GEFilterGaneti.Query.Language
genAddTagsOpCodeGaneti.HTools.Node
genAllConstrGaneti.THH
genAllocNodesGaneti.HTools.Cluster
genAllOpIDsGaneti.THH
genAndRestArgumentsTest.Ganeti.TestCommon
genArbitraryTest.Ganeti.TestHelper
genBitArrayTest.Ganeti.Objects.BitArray
genBitStringMaxLenTest.Ganeti.Objects, Test.Ganeti.Network
genConfigDataWithNetworksTest.Ganeti.Objects
genDiskTest.Ganeti.Objects
genDiskWithChildrenTest.Ganeti.Objects
genEmptyClusterTest.Ganeti.Objects
genEmptyOnlineNodeTest.Ganeti.HTools.Node
generateDRBDSecret 
1 (Function)Ganeti.WConfd.TempRes
2 (Function)Ganeti.WConfd.Core
3 (Function)Ganeti.WConfd.Client
generateIp 
1 (Function)Ganeti.WConfd.TempRes
2 (Function)Ganeti.WConfd.Core
3 (Function)Ganeti.WConfd.Client
generateMAC 
1 (Function)Ganeti.WConfd.TempRes
2 (Function)Ganeti.WConfd.Core
3 (Function)Ganeti.WConfd.Client
generateOneMACGaneti.Utils.Random
generateSecretGaneti.Utils.Random
GenerateSignaturesGaneti.Lens
generateSignaturesGaneti.Lens
GenericAllocElementGaneti.HTools.Cluster.AllocationSolution
GenericAllocSolutionGaneti.HTools.Cluster.AllocationSolution
GenericAllocSolutionListGaneti.HTools.Cluster
genericAnnotateSolutionGaneti.HTools.Cluster.AllocationSolution
GenericContainer 
1 (Type/Class)Ganeti.JSON
2 (Data Constructor)Ganeti.JSON
GenericErrorGaneti.Errors
genericMainGaneti.Daemon
genericMainCmdsGaneti.Common
genericOptionsGaneti.DataCollectors.CLI
genericOptsGaneti.HTools.CLI
GenericOptTypeGaneti.Common
GenericResultGaneti.BasicTypes
genericResultGaneti.BasicTypes
genExceptionGaneti.THH
genFieldsTest.Ganeti.TestCommon
genFilterTest.Ganeti.Query.Language
genFQDNTest.Ganeti.TestCommon
genInstTest.Ganeti.Objects
genInstanceListTest.Ganeti.HTools.Instance
genInstanceMaybeBiggerThanNodeTest.Ganeti.HTools.Instance
genInstanceOnNodeListTest.Ganeti.HTools.Instance
genInstanceSmallerThanNodeTest.Ganeti.HTools.Instance
genInstWithNetsTest.Ganeti.Objects
genIp6AddrTest.Ganeti.TestCommon
genIp6NetTest.Ganeti.TestCommon
genIPv4AddressTest.Ganeti.TestCommon
genIPv4NetworkTest.Ganeti.TestCommon
genJobIdTest.Ganeti.JQueue.Objects
genJSValueTest.Ganeti.Query.Language
genListSetTest.Ganeti.TestCommon
genLuxiOpGaneti.THH
genLuxiTagNameTest.Ganeti.TestCommon
genMapTest.Ganeti.TestCommon
genMaybeTest.Ganeti.TestCommon
genNameTest.Ganeti.TestCommon
genNodeTest.Ganeti.HTools.Node
genNodeListTest.Ganeti.HTools.Node
genNonNegativeTest.Ganeti.TestCommon
genOLuxiSocketGaneti.HTools.CLI
genOnlineNodeTest.Ganeti.HTools.Node
genOpCodeGaneti.THH
genOpCodesTagNameTest.Ganeti.TestCommon
genOpIDGaneti.THH
genOpLowerStripGaneti.THH
genPowerOffOpCodesGaneti.HTools.Node
genPowerOnOpCodesGaneti.HTools.Node
genPrintableAsciiCharTest.Ganeti.TestCommon
genPrintableAsciiStringTest.Ganeti.TestCommon
genPrintableAsciiStringNETest.Ganeti.TestCommon
genPropParserTest.Ganeti.TestCommon
genPyConstantsGaneti.Hs2Py.GenConstants
genPyUDSRpcStubGaneti.THH.PyRPC
genPyUDSRpcStubStrGaneti.THH.PyRPC
genQueuedOpCodeTest.Ganeti.JQueue.Objects
genReasonTrailTest.Ganeti.Types
genSampleTest.Ganeti.TestCommon
genSetTest.Ganeti.TestCommon
genSetHelperTest.Ganeti.TestCommon
genSlotLimitTest.Ganeti.SlotMap
genStrOfKeyGaneti.THH
genStrOfOpGaneti.THH
genSublistTest.Ganeti.TestCommon
genTagsTest.Ganeti.TestCommon
genTestKeyTest.Ganeti.SlotMap
genUniqueNodeListTest.Ganeti.HTools.Node
genUniquesListTest.Ganeti.TestCommon
genUUIDTest.Ganeti.TestCommon
genValidNetworkTest.Ganeti.Objects
getAllDrbdSecretsGaneti.Config
getAllIDsGaneti.WConfd.ConfigModifications
getAllLVs 
1 (Function)Ganeti.Config
2 (Function)Ganeti.WConfd.ConfigModifications
getAllMACs 
1 (Function)Ganeti.Config
2 (Function)Ganeti.WConfd.ConfigModifications
getAllocationGaneti.Locking.Waiting
getCategoryNameGaneti.DataCollectors.Types
getClusterHmacGaneti.Confd.Utils
getCompressedGaneti.Rpc
getConfdClientGaneti.Confd.Client
getCurrentTimeGaneti.Utils, Ganeti.Confd.Utils
getCurrentTimeUSecGaneti.Utils
getDefaultHypervisorGaneti.Config
getDefaultHypervisorSpecGaneti.Query.Common
getDefaultNicLinkGaneti.Config
getDiskGaneti.Config
getDomainsInfoGaneti.Hypervisor.Xen
getDrbdMinorsForDiskGaneti.Config
getDrbdMinorsForInstanceGaneti.Config
getEnabledUserShutdownGaneti.Ssconf
getEntsGaneti.Runtime
getFilledInstBeParamsGaneti.Config
getFilledInstHvParamsGaneti.Config
getFilledInstOsParamsGaneti.Config
getFilterRuleGaneti.Config
getFQDNGaneti.Daemon
getFreeCountGaneti.Network
getFStatGaneti.Utils
getFStatSafeGaneti.Utils
getGroupGaneti.Config
getGroupConnectionGaneti.Query.Network
getGroupDiskParamsGaneti.Config
getGroupInstancesGaneti.Config
getGroupIpolicyGaneti.Config
getGroupNdParamsGaneti.Config
getGroupNodesGaneti.Config
getGroupOfNodeGaneti.Config
getHvParamsFromClusterGaneti.Query.Common
getHypervisorListGaneti.Ssconf
getInferredDomInfoGaneti.Hypervisor.Xen
getInstAllNodesGaneti.Config
getInstanceGaneti.Config
getInstanceByUUIDGaneti.WConfd.ConfigModifications
getInstanceCommunicationIpGaneti.Metad.Config
getInstanceDisksGaneti.Confd.ClientFunctions
getInstanceInfoGaneti.Query.Instance
getInstanceLVsByNodeGaneti.Config
getInstanceParamsGaneti.Metad.Config
getInstancesGaneti.Confd.ClientFunctions
getInstancesIpByLinkGaneti.Config
getInstDisksGaneti.Config
getInstDisksFromObjGaneti.Config
getInstMinorsForNodeGaneti.Config
getInstPrimaryNodeGaneti.Config
getInstReasonFilenameGaneti.Path
getJobDependenciesGaneti.JQueue
getJobIdFromDependencyGaneti.Types
getJobIDsGaneti.JQueue
getLocationsGaneti.HTools.Tags
getLuxiClientGaneti.Luxi
getLuxiServerGaneti.Luxi
getMapGaneti.Network
getMapStatisticsGaneti.Utils.Statistics
getMasterCandidatesGaneti.Config
getMasterCandidatesIpsGaneti.Ssconf
getMasterNetworkParametersGaneti.Config
getMasterNodeGaneti.Ssconf
getMasterNodesGaneti.Config
getMasterOrCandidatesGaneti.Config
getMaybeJsonElemGaneti.JSON
getMaybeJsonHeadGaneti.JSON
getMetadMonadIntGaneti.Metad.ConfigCore
getMigRestrictionsGaneti.HTools.Tags
getMovesGaneti.HTools.Cluster
getNdParamsOfGaneti.Config
getNetworkGaneti.Config
getNetworkUuidGaneti.Query.Network
getNodeGaneti.Config
getNodeInstancesGaneti.Config
getNodeNdParamsGaneti.Config
getNodeRoleGaneti.Config
getNodesVmCapableGaneti.Ssconf
getOneTupleGaneti.THH.Types
getOnlineNodesGaneti.Config
getOsParamsGaneti.Metad.Config
getOsParamsWithVisibilityGaneti.Metad.Config
getPendingOwnersGaneti.Locking.Waiting
getPendingRequestsGaneti.Locking.Waiting
getPolicyHealthGaneti.HTools.Node
getPrimaryIPFamilyGaneti.Ssconf
getPrivateGaneti.Types
getPrivateOsParamsGaneti.Metad.Config
getPublicOsParamsGaneti.Metad.Config
getRecvMigRestrictionsGaneti.HTools.Tags
getRequestedNamesGaneti.Query.Query
getReservedCountGaneti.Network
getSecretGaneti.Types
getSecretOsParamsGaneti.Metad.Config
getSSConfGaneti.Ssconf, Ganeti.WConfd.Ssconf
getStatisticValueGaneti.Utils.Statistics
getStdDevStatisticsGaneti.Utils.Statistics
getStorageUnitsOfNodesGaneti.Storage.Utils
getSumStatisticsGaneti.Utils.Statistics
GettableGaneti.Lens
getTempFileNameTest.Ganeti.TestCommon
GetterGaneti.Lens
GettingGaneti.Lens
getTotalSpindlesGaneti.HTools.Instance
getUptimeInfoGaneti.Hypervisor.Xen
getWConfdClientGaneti.WConfd.Client
gitHashGaneti.Storage.Drbd.Types
glusterHostGaneti.Constants
glusterHostDefaultGaneti.Constants
glusterPortGaneti.Constants
glusterPortDefaultGaneti.Constants
glusterVolumeGaneti.Constants
glusterVolumeDefaultGaneti.Constants
gntScripts 
1 (Function)AutoConf
2 (Function)Ganeti.Constants
goodLookupResultGaneti.BasicTypes
goodMatchPriorityGaneti.BasicTypes
Group 
1 (Type/Class)Ganeti.HTools.Group
2 (Data Constructor)Ganeti.HTools.Group
groupGaneti.HTools.Node, Test.Ganeti.HTools.Node
groupAllocPolicyGaneti.Objects
groupAllocPolicyLGaneti.Objects.Lens
groupCtimeGaneti.Objects
groupCtimeLGaneti.Objects.Lens
GroupDiskParamsGaneti.Objects
groupDiskparamsGaneti.Objects
groupDiskparamsLGaneti.Objects.Lens
groupDiskStateStaticGaneti.Objects
groupDiskStateStaticLGaneti.Objects.Lens
groupHvStateStaticGaneti.Objects
groupHvStateStaticLGaneti.Objects.Lens
GroupIDGaneti.HTools.Types
groupIpolicyGaneti.Objects
groupIpolicyLGaneti.Objects.Lens
groupMembersGaneti.Objects
groupMembersLGaneti.Objects.Lens
groupMtimeGaneti.Objects
groupMtimeLGaneti.Objects.Lens
groupNameGaneti.Objects
groupNameLGaneti.Objects.Lens
groupNdparamsGaneti.Objects
groupNdparamsLGaneti.Objects.Lens
groupNetworksGaneti.Objects
groupNetworksLGaneti.Objects.Lens
groupSerialGaneti.Objects
groupSerialLGaneti.Objects.Lens
groupTagsGaneti.Objects
groupTagsLGaneti.Objects.Lens
groupUuidGaneti.Objects
groupUuidLGaneti.Objects.Lens
GtGaneti.Query.Filter
GTFilterGaneti.Query.Language
guardedOpportunisticLockUnion 
1 (Function)Ganeti.Locking.Waiting
2 (Function)Ganeti.WConfd.Core
3 (Function)Ganeti.WConfd.Client